Riktlinjer/Krav

Det bör ligga i allas intresse att en bra miljö kan åstadkommas på Farstanäsets koloniområde. Att utforma byggnader och användningen av kolonilotterna enligt av kommunen fastställd byggnadsplan är en självklarhet för kolonisterna på Farstanäset. Om tveksamhet råder angående tolkning, eller önskemål om avsteg uppstår skall frågan meddelas styrelsen för beslut. Styrelsen skall vid behov samråda med kommunen. Följande riktlinjer och krav måste därför respekteras.

* Biltrafik
* Hur får man bygga
* Byggnader, storlek / placering
* Häckar & staket

Biltrafik
Vägen till koloniområdet på Farstanäset är avstängd för biltrafik. Endast stugägarna erhåller en nyckel till vägbommen som alltid är låst. Bilarna skall parkeras endast på avsedda parkeringsplatser. Bilkörning på området medges endast för tunga transporter. Efter avlastning skall bilarna parkeras på parkeringsplatserna. Endast 5 bilar får stå på parkeringen uppe vid ladan och övriga bilar parkeras nedanför ladan vid containern. Vid storhelger är det bra att informera besökare att parkera vid boomen. Då det är främst stugägare som har företräde till parkeringsplatserna vid koloniområdet.

Hur får man bygga
För nybyggnation skall du lämna en ritning på byggnaden du vill uppföra. Ritningen skall vara fackmässigt utförda , i skala 1:100 och måttsatta (ej rutat papper). Det ska också finnas en situationsplan över tomtlotten i skala 1:400. Om en gammal byggnad skall rivas måste man ansöka om rivningslov. En kontrollplan ska bifogas. Läs mer på http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/a-o-lanksidor/Kolonistuga/

Ansökan lämnas med tillsammans med tre omgångar ritningar till föreningens styrelse för godkännande och underskrift. Föreningen vidarebefodrar ansökan till Stadsbyggnadskontoret. Ärendet handlägges där först när föreningen godkänt ansökan.

Byggnadsstorlek / placering / utformning
På varje lott får en kolonistuga med veranda och ett förråd uppföras.

Kolonistuga får ha största byggnadsarea 15 kvm och högsta nockhöjd 3 m. Stugans fasad skall utföras av masonit eller träpanel. Taket utföres i svart papp. Stugan får inte placeras närmare den egna lottgränsen än 0,5 m. eller närmare än grannens lottgräns än 2,5 m.

Veranda med tak får uppföras till 5 kvm och högsta nockhöjd 3,0 m. Takutförande samma som kolonistugan. Verandan skall vara öppen och får inte täckas eller glasas in. Ett förråd får uppföras fristående och högst 3 kvm med högsta byggnadshöjd 2,5 m. För placering av veranda och förråd gäller samma mått som för stugan dvs 0,5 resp. 2,5 m.

Häckar och staket
Lotterna får inte inhägnas med staket, häck, plank eller på annat sätt markeras av den enskilde lottinnehavare. Inom koloniområdet får inte trädgårdsodlingar anläggas eller naturmark förändras.